Dom fra Høyesterett

Advokat Harald Sjaastad i Rime Advokatfirma har bistått BKG AS i forbindelse med et erstatningskrav mot arkitekt for uriktige arealopplysninger for 11 boliger som BKG AS oppførte. Arkitekten beregnet P-romsarealet for boligene feil, slik at dette ble opplyst å være 12-13 m2 høyere enn det var. Boligkjøperne krevde og fikk prisavslag fra BKG AS for arealavviket. BKG AS krevde erstatning fra arkitekten for det prisavslag BKG AS betalte til boligkjøperne.

Høyesterett har i dom 7. november 2017 fastslått at arealavviket medførte en verdireduksjon i boligen som gjorde boligkjøperne berettiget til et prisavslag fra BKG AS. Det ble videre fastslått at BKG AS ikke hadde fått noen fordel ved å kunne markedsføre og selge boligene med et for høyt areal.

Høyesterett forkastet arkitektens anke, slik at Borgarting lagmannsretts dom hvor BKG AS fikk erstatning med over kr 1,1 millioner blir stående. BKG AS fikk også dekket sakskostnader for Høyesterett.

Dommen kan leses her.