Ekteskap, arv og generasjonsskifte

Rime har betydelig erfaring og kompetanse knyttet håndtering av de økonomiske sider knyttet til ekteskap og samboerskap, arveplanlegging og arvespørsmål, samt generasjonsskifter knyttet til familiebedrifter. Våre advokater på feltet bistår både som rådgivere, og som erfarne advokater i tvisteprosesser for domstolene.

Kjernekompetanse:

Arv
Rime yter rådgivning knyttet til både arvelovens regler om arv uten testamente, samt opprettelse av testamente for å begunstige noen særskilt med visse formuesgjenstander eller verdier utover det som måtte følge av loven.

Formuesordninger i ekteskapet
Alle som inngår ekteskap bør vurdere å utarbeide avtaler om formuesordninger i ekteskapet. Rime bistår med en individuell vurdering av den enkeltes behov, og lager til avtaler/ektepakter om felleseie, skjevdeling og særeie for å ivareta økonomiske behov under ekteskapet og ved separasjon/skilsmisse.

Generasjonsskifte
Familiebedrifter eller andre formuesverdier knyttet til familien skal gjerne føres videre til neste generasjon. En slik overføring bør vurderes med sikte på gjeldende regelverk, både for at den skal være lovlig og bli opprettholdt, og for å bli håndtert optimalt i forhold til en skatte- og avgiftsmessig side. Rime har god erfaring knytte til generasjonskifter, og vi har tilknyttet oss kompetanse innen skatterett for å håndtere den skatterettslige side.

Samboerforhold
For de som velger å inngå samboerforhold, er det også viktig å opprette samboeravtaler og testamenter for å ha forutsigbare forhold ved opphør av samboerforholdet eller ved den enes død.

Separasjon, skilsmisse og skifteoppgjør
Skifteoppgjør er en fordeling av eiendeler og gjeld som vanligvis foretas ved separasjon/skilsmisse. Sakene er ofte komplekse med vanskelige vurderinger av verdien på ulike eiendeler, og fordeling av gjeld mellom partene. Skifteoppgjøret kan være enten privat (dvs uten administrasjon av retten) eller offentlig hvor en utnevnt advokat forestår skiftet mellom partene. Rime bistår både ved private og offentlige skifteoppgjør.

Skifte av dødsbo
Dødsbo kan i noen tilfeller være kompliserte å gjøre opp. Det kan være ulike grupperinger av arvinger og gjenlevende ektefelle som har forskjellige preferanser knyttet til gjennomføringen. Rime yter bistand knyttet til privat og offentlig dødsboskifte, både til arvinger og til gjenlevende ektefelle. I den utstrekning sakene leder over i tvistesaker, bistår vi også i forhandlinger og tvister for domstolene.

Uskifte
Rime bistår med rådgivning knytte til uskifte, både for gjenlevende som vurderer å sitte i uskifte og for arvinger som trenger et beslutningsgrunnlag for om uskifte skal velges. Den som sitter i uskifte bør også kjenne til de regler som gjelder for disponering over formue som ligger til uskifteboet.