Fast eiendom

Innenfor fast eiendom er vår styrke håndtering av fast eiendomstransaksjoner, utleie av næringslokaler, samt føring av tvistesaker knyttet til fast eiendom. Vi er også en foretrukket samarbeidspartner for mange eiendomsaktører knyttet til bistand i løpende drift og utvikling av næringseiendom. Vi bistår både store og små aktører innenfor fast eiendom. Vår bistand knytter seg til forhandlinger, kontraktsutarbeidelse, finansiering, tingsrettslige spørsmål, plan- og bygningsrettslige forhold, forhold knyttet til avhendingsloven og bustadoppføringslova, samt håndtering av tvistesaker. Vi bistår også knyttet til etablering, kjøp og salg av eiendomsselskaper og porteføljer av eiendommer, herunder due diligence prosesser. 

Kjernekompetanse:

Advokatopgjør
Rime påtar seg også oppdrag som oppgjørsadvokat ved eiendomstransaksjoner, og har utviklet gode rutiner for håndtering av denne typen oppdrag. Ved spørsmål knyttet til advokatoppgjør i eiendomstransaksjoner, kontakt Karen Margrethe Rime.

Boligreklamasjoner
Rime tar oppdrag knyttet til reklamasjonssaker knyttet til kjøp og salg av boligeiendom og fritidseiendommer. Avhendingsloven og bustadoppføringslova har strenge bestemmelser som skal overholdes, og til disse er det en rikholdig rettspraksis som kaster lys over hva som gjelder mellom partene. Vi har erfaring i å bistå både kjøpere og selgere av bolig- og fritidseiendom.

Entreprise og tvisteløsning
Rime håndterer oppdrag knyttet til entreprisesaker, særlig i forbindelse med tvistesaker. Vi representerer både entreprenører, byggherrer og forbrukere.

Transaksjoner knyttet til fast eiendom
Rime har erfaring fra og bistår knyttet til transaksjoner med næringseiendom og annen fast eiendom, enten det dreier seg om kjøp av eiendommen direkte eller ved kjøp av aksjer eller selskapsandeler i selskapet som eier eiendommen. Vår bistand kan både knytte seg til selgersiden, kjøpersiden eller til finansieringskilden. Vi bistår i hele transaksjonsprosessen fra due diligence prosesser, via kontraktsforhandlinger til closing og oppgjør av transaksjonen.

Utleie og forvaltning av næringseiendom og bolig
Rime yter bistand knyttet til forhandlinger, inngåelse og oppfølgning av leieforhold knyttet til næringseiendom og bolig. Vi har maler for ulike former for leieavtaler, samt tilleggsdokumentasjon som måtte være nødvendig i forbindelse med etablering og gjennomføring av leieforholdet. For eiendomsforvaltere oppstår det regelmessig spørsmål som krever juridisk bistand, og våre advokater har kjennskap til mange slike problemstillinger som kan oppstå.

Øvrige forhold knyttet til fast eieindom
Blant forhold som vi kan yte bistand til er:

  • servitutter, pant og tinglysing
  • tingsrett
  • plan- og bygningsrett
  • tomtefeste
  • miljørett
  • konsesjon og offentlige tillatelser
  • forvaltning av næringseiendom
  • seksjonering og fradeling av eiendommer
  • andre offentligrettslige spørsmål
  • naboforhold

Publikasjoner:

04.03. 2013:  Harald Sætermo har skrevet artikkel i Næringseiendom 0213. Se artikkelen her:  NæringsEiendom0213