Tvisteløsning

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser. Vår bistand omfatter alle typer saker for ordinære domstoler, for voldgiftsdomstoler, og for klageorganer. Vi bistår også våre klienter i forhandlinger og i rettslig og utenomrettslig mekling. Våre advokater er faglig sterke, med god forretningsmessig forståelse og oppnår regelmessig gode resultater for våre klienter.

Kjernekompetanse

Advokatmekling
I stedet for langvarige og kostbare prosesser for domstolene, bør parter som er i konflikt vurdere mekling ved advokat. Meklingen avsluttes med en frivillig forliksavtale som bilegger tvisten. Gjennom et forlik er det mulig å komme frem til løsninger som i større grad er tilpasset partenes behov og ønsker enn det en behandling i rettsapparatet vil kunne gjøre.

Både forretningskonflikter og private konflikter kan være godt egnet for mekling. Konflikter relatert til pengekrav, erstatning, arbeidsliv, arv, ektefelle/samboerskifte, naboforhold m.m. er områder hvor mekling kan gi gode resultater. Meklingen foregår ved at en nøytral advokat, med godkjent meklingskompetanse, hjelper partene til å finne en løsning på den konflikten som har oppstått.

I en meklingssituasjon vil partene kunne opptre med juridiske rådgivere, men dette er ikke nødvendig. Partene kan avtale at de skal forsøke å løse sin konflikt ved hjelp av én nøytral advokat i stedet for å engasjere hver sin advokat og deretter strides både i og utenfor rettssalen i lang tid.

Under enhver omstendighet er det viktig at partene selv er aktive i meklingsprosessen. Mekleren er ingen dommer, og han/hun kan ikke treffe bindende avgjørelser for partene. Meklingen foregår dels i felles møter med partene og dels i separate møter med en av partene ad gangen. Mekleren går frem og tilbake mellom partene og meddeler den annen parts synspunkter og løsningsforslag. Mekleren har taushetsplikt og vil ikke kunne opplyse mer enn det partene tillater til enhver tid. Hele meklingsprosessen er konfidensiell, hvilket også resultatet vil være, dersom partene ønsker det.

Den norske Advokatforening har utarbeidet regler for mekling ved advokat. Reglene er gjengitt under http://www.jus.no/index.gan?id=60818. I vårt firma er advokat Viggo Scherger godkjent som mekler i henhold til Advokatforeningens regler. For nærmere opplysninger og forespørsler kontakt scherger@rime.no

Tvister for domstolene
Rime har god erfaring fra en rekke typer av saker, slik som tvister knyttet til ulike former for kontrakter, selskapsrettslige forhold, erstatningskrav, konkurssaker og saker innenfor arv og familie.

Vi vurderer fra sak til sak hvilken advokat hos oss som har de beste forutsetninger for å håndtere en ny tvistesak. Den advokaten som tar ansvar for saken skal vurdere og informere klienten om hvordan advokaten mener saken står, og på bakgrunn av dette legges en strategi for videre håndtering av saken til klientens beste.

Voldtgift
I noen tilfeller skal saken føres for voldgiftsdomstoler, enten som følge av bestemmelser i kontrakt eller som følge av at partene ønsker det. En voldgiftsdomstol er i prinsippet en domstol oppnevnt av partene i henhold til voldgiftsloven. En fordel med voldgift er at forhandlingene og resultatet i dommen kan holdes konfidensielt, noe som ofte er å foretrekke i kommersielle forhold. Rime har god erfaring i å føre saker for voldgiftsdomstoler.