Etikk

Rime driver advokatvirksomhet etter tillatelse gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Våre advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen og har sin utdannelse og yrkestittel advokat og advokatfullmektig fra Norge. Som medlemmer av advokatforeningen er våre advokater underlagt Advokatforeningens disiplinærsystem.

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 setter krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som advokaten pådrar seg overfor tredjemann ved utøvelsen av advokatvirksomhet. Formuesskadeforsikring vil kunne dekke sikkerhetsstillers regresskrav mot advokaten. Rime er tilknyttet Advokatforeningens ordning om kollektiv sikkerhetsstillelse og formuesskadeforsikring.

Våre advokater har også gjennom Advokatforeningen i aktuelt omfang stilt og tegnet ytterligere sikkerheter og ansvarsforsikringer ut fra de roller den enkelte måtte ha som bostyrer og oppgjørsmegler.

Styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma er ikke dekket av den sikkerhetsstillelsen og ansvarsforsikringen som er etablert for advokatvirksomheten. Rimes advokater kan likevel for slike verv være dekket av styreansvarsforsikring, men dette må avklares i hvert enkelt tilfelle.

Regler for god advokatskikk, nærmere opplysninger om disiplinærsystemet og informasjon om ordningen med sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring kan innhentes på Advokatforeningens nettsider, www.advokatforeningen.no.

Henvendelser om gjeldende forsikringer kan også rettes til firmaets ledelse.