Hvordan vi arbeider

Hver sak har en ansvarlig partner. Vi arbeider ut i fra et prinsipp om at ansvarlig partner skal følge saken og klienten til en løsning er oppnådd eller saken er avsluttet. Ansvarlig partner vil delta aktivt i arbeidet med saken i den utstrekning det er hensiktsmessig eller ønskelig. Vedkommende skal også alltid være tilgjengelig for klienten. Våre klienter skal oppleve at saken er gjenstand for tilstrekkelig oppmerksomhet fra en erfaren partner. Av kapasitets- og kostnadshensyn vil ansatte advokater og advokatfullmektiger håndtere deler av saken under oppsyn og veiledning av ansvarlig partner. Dette skal sikre en kostnadseffektiv og forstandig oppfølging av saken, noe som igjen borger for god ivaretakelse av klientens behov.

Våre advokater er faglig oppdaterte innenfor firmaets kompetanseområder. Hver enkelt oppfyller Advokatforeningens krav til etterutdanning. I tillegg har den enkelte ansvar for i nødvendig utstrektning å holde seg ytterligere oppdatert på firmaets kompetanseområder., Rime gir også veiledning av medarbeidere internt, både individuelt, gruppevis og ved presentasjoner og seminarer for å sørge for at våre advokater er faglig og profesjonelt à jour. På flere felt høster vi anerkjennelse for vår faglige og profesjonelle kompetanse ved å opptre som foredragsholdere, sensorer og medlemmer av råd og utvalg i regi av universitet, høyskoler, Advokatforeningen, Juristforbundet og Konkursrådet.

Våre advokater har god kjennskap til de bransjer og livsområder hvor firmaet påtar seg oppdrag, en kjennskap som er bygd opp gjennom årevis med advokatoppdrag innenfor de respektive områder. Slik kjennskap og erfaring er viktig for å sikre god forståelse og ivaretakelse av klientens behov.

Klientens behov i fokus
Ved å sette klientens interesser i fokus, mener vi at vår bistand skal være tilpasset det som totalt sett tjener klienten best. Vi tenker oss i klientens sted og retter vår bistand etter den kvaliteten og det kostnadsnivået vi ville ønsket dersom vi hadde klientens sak. Samtidig lytter vi til klienten og justerer kursen i ønsket retning når dette kan skje innen rammen av gjeldende lovgivning. Å vinne frem med klientens krav eller målsetning er ofte det sentrale, men det må avveies mot andre hensyn. Kostnadene med en prosess i form av tidsbruk, kroner, usikkert utfall og høyt konfliktnivå må alltid tas i betraktning.

Med klientens behov i fokus søker vi også å lede oppdraget frem til den eller de medarbeidere i Rime som har best forutsetninger for å løse klientens oppdrag. Dette vurderes ut fra klientens ønsker og de særlige hensyn som gjør seg gjeldende ut fra sakens karakter og omfang.