Priser og betingelser

Alle våre oppdrag baserer seg på de til enhver tid gjeldende alminnelige oppdragsvilkår, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Rime tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil variere ut fra hvilken advokat som arbeider på saken, type klient, oppdragets art, omfang, resultat og vanskelighetsgrad. Vi har derfor i likhet med de fleste andre advokatfirmaer ikke faste timesatser. Vår veiledende timepris (innbefattet alle stillingskategorier) ligger i intervallet kr. 1625 til kr. 4200 inklusiv 25 % mva.

I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd. I samarbeid med klienten vil vi også kunne gi et anslag over antatte kostnader, samt etablere milepeler for rapportering av kostnader til klienten. vil kunne tilbys der det over tid er behov for løpende bistand i flere saker og/eller sakstyper.

I alle saker vil vi gi skriftlig oppdragsbekreftelse som redegjør for avtalte priser, påregnelige utlegg, salærforskudd og kostnadsrammer. Våre klienter skal gis forutsigbarhet om sakens kostnadsnivå og løpende oppdateres om kostnadsutviklingen. Ansvarlig partner kan når som helst kontaktes for nærmere informasjon om dette.

Alle våre partnere kan kontaktes direkte om nye oppdrag, men oppdragene vil alltid i samråd med klienten bli vurdert overført til den eller de medarbeidere som må antas å ha best forutsetninger for å ta ansvar for saken til beste for klienten. Dette gjelder også henvendelser som ikke er rettet til noen bestemt partner.

Det er kun firmaets partnere som kan akseptere nye oppdrag. Aksept av oppdrag skjer alltid under forutsetning av at det ikke avdekkes interessekonflikter som er til hinder for oppdraget. Slike spørsmål søkes avklart tidligst mulig.

Rimes standard oppdragsvilkår er tilgjengelig her: standard oppdragsvilkår pr 20 01 2016